Sociální centrum

Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb.

Sociální rehabilitace

Cílem sociální rehabilitace je směřovat k růstu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob z určené cílové skupiny. Sociální rehabilitace napomáhá uživatelům v rozvoji jejich specifických schopností a dovedností s důrazem na sociální a komunikační dovednosti. Rozvoj aktivit směřuje proti sociálnímu vyloučení a podporuje aktivní a smysluplné využití času cílové skupiny. Služba je poskytována na základě individuálního plánu uživatele.

Rozsah poskytovaných služeb

zvyšujeme samostatnost osob s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, tak aby
dokázaly žít bez závislosti na rodině či jiné blízké osobě
respektujeme lidská práva a klademe důraz na respektování lidské důstojnosti
podporujeme sociální začlenění
pomáháme lidem s duševním onemocněním k obnově a udržení sociálních dovedností
potřebných po společenský a pracovní život.

Sociální projekty zaměřené na mentálně, duševně a tělesné handicapované

Realizujeme sociální projekty podporující zdravotně a tělesné handicapované spoluobčany žijící v Roudnici nad Labem a v okolních spádových obcích. K tomuto účelu je zřízeno centrum sociálních služeb v Havlíčkově ulici. Pro své neziskové aktivity se snažíme využívat financování ze státních dotací, dotací místní samosprávy, grantů, finančních příspěvků sponzorů a ostatních darů.

Rozsah poskytovaných služeb

podporujeme samostatnost uživatelů služeb
služby jsou poskytovány v náležité kvalitě
pomoci lidem po úraze nebo při zhoršení zdravotního stavu znovu nabýt ztracených nebo
jiných schopností a dovedností potřebných pro zvládání běžných životních situací
respektujeme lidská práva a klademe důraz na respektování lidské důstojnosti
podporujeme samostatnost

Konzultace a poradenství

Posláním je usilovat o zlepšení kvality života cílové skupiny občanů, žijících ve svém přirozeném sociálním prostředí, prosazovat a obhajovat zájmy a práva cílové skupiny občanů ve společnosti, podporovat zavádění nových trendů a přístupů v oblastech terénních pečovatelských služeb a podporovat rozvoj komunitní péče.

Rozsah poskytovaných služeb

nabízíme odbornou bezplatnou konzultaci těžkých životních situací
máme široké spektrum způsobů, jak pomoci
naše podpora vychází z individuálních potřeb
vytváříme otevřené, bezpečné prostředí
propojujeme spolupráci s dalšími organizacemi v lokalitě
Humanitární sdružení Perspektiva, z.s.
IČ: 62768841, DIČ: CZ62768841, 
registrace u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka - L 2098
Právní forma: Spolek
© 2022 Humanitární sdružení Perspektiva, z.s.. Všechna práva vyhrazena